REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin serwisu www.ym-dietetyka.pl z dnia 27.11.2022

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ym-dietetyka.pl, zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ym-dietetyka.pl, prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia w Sklepie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług ym-dietetyka.pl;
  2. Usługodawca – Justyna Płoskonka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy YM – Justyna Płoskonka, o adresie głównego miejsca wykonywania działalności ul. Przewóz 32J/7 30-716 Kraków, NIP: 6521715897, REGON: 368970124, adres e-mail: justyna@ym-dietetyka.pl.
  3. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.ym-dietetyka.pl.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie.
  5. Usługa – produkty dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie.§ 2. Warunki techniczne korzystania z serwisu
 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
  a. dostęp do urządzenia umożliwiającego przegląd stron www
  b. posiadanie połączenia z siecią Internet zapewniającego transmisję danych
  c. posiadanie przeglądarki internetowej, tj. oprogramowania służącego doprzeglądania treści dostępnych w sieci Internet
  d. aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych (zalecenia dietetyczne, plan żywieniowy, jadłospis, dzienniczek żywieniowy, lista zamienników, przelicznik zamienników) – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg,.xlsx.
 2. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń anioprogramowania wskazanych w ust. 2. I 3. niniejszego paragrafu.

  § 3. Złożenie i realizacja zamówień na usługi

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące Usługi:
  1. przygotowanie spersonalizowanego planu dietetycznego,
  2. przygotowanie planu żywieniowego dla par,
  3. udzielanie konsultacji dietetycznych oraz konsultacji odnośnie zakupionegoplanu, przygotowanego przez Usługodawcę
  4. zakupy z dietetykiem
  5. przygotowanie spersonalizowanych pakietów dietetycznych
  6. zakup gotowych planów dietetycznych.
 2. Umowa sprzedaży usługi zostaje zawarta z chwilą zapłaty za Usługę. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Usługodawcy.
 3. Usługi ym-dietetyka.pl świadczone przez YM Justyna Płoskonka przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług ym-dietetyka.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Nabycie Usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności, wykonania zalecanych badań laboratoryjnych oraz wypełnienia ankiety dietetycznej i dzienniczka żywieniowego, wysyłanych na adres mailowy Klienta, podany w trakcie rejestracji bądź zamówienia usługi. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta użytkownika wSerwisie.
 7. Usługi, o których mowa w podpunkcie 1 niniejszego paragrafu, mają charakterjednorazowy i polegają na przygotowaniu spersonalizowanego planu bądź pakietu dietetycznego, zakupów z dietetykiem bądź konsultacji dietetycznej, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Wszystkie oferowane usługi są personalizowane

na podstawie wypełnionej przez Klienta ankiety dietetycznej oraz przesłanych przez

niego badaniach laboratoryjnych.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przygotowanym planieżywieniowym bądź zaleceniach dietetycznych, powstałe na skutek niepełnego bądź

  niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta ankiety dietetycznej.

 2. Plan dietetyczny bądź zalecenia żywieniowe przygotowywane są i wysyłane drogą mailową na adres mailowy Klienta do 14 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wszystkich niezbędnych do tego danych zawartych w: ankieciedietetycznej, dzienniczku żywieniowym, zleconych badaniach laboratoryjnych.

10.Usługodawca zobowiązuje się być dyspozycyjnym dla Klienta mailowo oraz

telefonicznie przez okres obowiązywania zakupionej Usługi.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy;
  2. płatności elektroniczne (Przelewy24.pl).
 3. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszegoparagrafu, termin płatności wynosi 3 dni.
 4. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 2 lit. b) niniejszegoparagrafu, Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia.
 5. W przypadku braku płatności w terminach wskazanych w ust. 3 oraz ust. 4 niniejszegoparagrafu zamówienie uznaje się za nieważne.

  § 5. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na Usługę bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie przed upływem owego terminu oświadczenia na jeden z adresów podanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej i wysłane:
 1. na adres pocztowy Usługodawcy: YM Justyna Płoskonka, ul. Przewóz 32J/7 30-716 Kraków (za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę stempla pocztowego)
 2. na adres mailowy Usługodawcy: justyna@ym-dietetyka.pl.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub naodległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia odumowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu

   jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są wszystkie otrzymane odKlienta płatności w terminie nie późniejszym niż do 14. dnia od dnia, w którym zostało

  złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 3. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie Usługi przedupływem terminu odstąpienia od umowy to również może odstąpić od umowy, ale

  spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

 4. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, traciprawo do odstąpienia od umowy.

  § 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

a. drogą mailową na adres: justyna@ym-dietetyka.pl

 1. drogą pocztową na adres: YM Justyna Płoskonka, ul. Przewóz 32J/7 30-716 Kraków
 2. Klient w reklamacji powinien wskazać: a. swoje imię i nazwisko;b. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia); c. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę;
  d. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające

  skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 3

niniejszego paragrafu lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany Usługi lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.§ 7 . Rozwiązywanie sporów
 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest:
  1. skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty InspekcjiHandlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należyochrona praw konsumentów,
  3. złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umowądo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

   § 8. Prawa autorskie

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zakupione Usługi mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do zakupionej Usługi. Klient upoważniony jest jedynie do wykorzystania Usługi we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest:
  1. udostępniania i prezentowanie Usług osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem, dentystą, farmaceutą, trenerem bądź fizjoterapeutą,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 3. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść zakupionej Usługi niezostała ujawniona osobom niepowołanym.

4. Wszelkie utwory i Usługi dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, przykładowe jadłospisy, przeliczniki, listy zamienników, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2022 r.